Kulüpler Birliği Başkanı İlhan Cavcav, yabancı kontenjanı konusunda Beşiktaş'a tepki gösterirken federasyonun fikirlerini de açıkladı.
 
Ya­ban­cı kon­ten­ja­nı ko­nu­sun­da­ki be­lir­siz­lik sü­rü­yor. Şu an­da de­vam eden 6+0+4 ku­ra­lı­nın önü­müz­de­ki se­zon­dan iti­ba­ren 5+0+3 ol­ma­sı plan­lan­mış­tı. 16 ku­lüp 6+2'de ka­rar kı­lar­ken özel­lik­le Be­şik­taş'ın 5+0+3'te­ki ıs­ra­rı de­vam edi­yor.
 
Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, "Ya­ban­cı ku­ra­lı 5+0+3 ola­rak ka­la­cak. Biz doğ­ru­su ney­se onu yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Kim­se­yi kar­şı­mı­za al­mak gi­bi bir ni­ye­ti­miz yok. Ba­na gö­re ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı 5+0+3 ola­rak de­vam ede­cek" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
Ku­lüp­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı İl­han Cav­cav da, "Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı­mız da Be­şik­taş­lı ol­du­ğu için öy­le dü­şü­nü­yor. Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren'le yap­tı­ğım özel gö­rüş­me­de '5+0+3' ola­rak dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di. Yi­ne de 16 ku­lü­be kar­şın Be­şik­taş böy­le is­ti­yor di­ye bu ka­ra­rın çıkacağına ih­ti­mal ver­mi­yo­rum. Ancak kendileri bilir. Biz de ku­lüp­ler ola­rak ne yap­ma­mız ge­re­ki­yor­sa ya­pa­rız" dedi.
 
"Beşiktaş'ın başında kalamaz"
 
Orman'a yönelik de açıklamalarda bulunan Cavcav, "Sayın Fikret Orman'ın daha evvelden 'İlhan Ağabey sen ne dersen biz onu yaparız' şeklindeki sözünün ardından yaptığı bu açıklamaları onun kişiliğine bırakıyorum. Ki burada Beşiktaş kulübümüz büyük bir camiadır, o camianın başında olan insanların kim olursa olsun ağzından çıkan sözlerin bir ciddiyet sağlaması, güven sağlaması gerekir. O makamı, herkes işgal edemez. Bugün böyle yarın öyle diyen bir insan Allah korusun tabii beni ilgilendirmez ama Beşiktaş'ın başında kalamaz" diye konuştu.
 
6+2'ye imza atmama kararında olan diğer kulübün Akhisar olduğunu belirten Cavcav, "Hem imza atmıyorlar hem de Tahkim'e gitmeyiz diye yazı veririz diyorlar.
Nelerle uğraşıyorum. Allah nasip ederse sezon bitsin Kulüpler Birliği'ni kim alırsa alsın. İlhan Cavcav yok. Ben hayatta verdiğim sözden dönmedim" ifadelerini kullandı.