Doğa Karadeniz Belediyeler Birliği’nin işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş, “Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, hakları, haklarında uygulanan yasaklar’, ‘Kamu yönetiminde etik davranışlar’ ve ‘İnsan kaynakları” konularında memurlara sunum yaptı. Seminere, Ortahisar Belediyesimemurlarının yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi memurları da katıldı. 
e75437ff-1c1b-4d3b-b5bb-76b0c3ea17b0

“MEMURLAR, GÖREVİNİ ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPMALI”

Sunumunun başında memurların görev ve sorumluklarından bahseden Memiş, şöyle konuştu: “Başarılı kurumlar, güçlü kültüre sahip kurumlardır. Kurum kültürü oluşturmadan başarıyı yakalama şansı yoktur. Memurlukta, sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği esastır. Memurlar; resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi ilkesine uymalıdırlar. Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına ve kanunlarına bağlı kalarak sadakatle uygulamak zorundadır. Devlet memurları siyasi partiye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar. Devlet memurları devletin her durumda menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye’nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içinde ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. Devlet memurları görev icabı yurt dışında bulunduklarında devletin itibarını veya görevinin hassasiyetini zedeleyici eylemde ve davranışta bulunamaz. Memurlar görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla sorumludur.”

f424fb28-ba0e-4b29-92ec-29c2343a537b

“AMİRLER, KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR VEREMEZLER”

Amirlerin yürürlükteki kanunlara aykırı bir şekilde memurlara emir ve talimat veremeyeceğine vurgu yapan Memiş, “Amirler, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amir kanunlara aykırı şekilde memurlara emir veremez, menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verir. Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyonlara bilgi veya demeç veremez. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın veya valinin yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar. Kendilerine teslim edilen araç ve gereci görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadır.” diye konuştu. 
e71ce4df-f26b-4b76-ac5c-3dbbc40ca7c8

MEMURLARIN HAKLARINI ANLATTI

Memiş, memurların haklarıyla ilgili şunları dile getirdi: “Memurlar; kanunları ve diğer mevzuatları kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir. Kanunlarda yazılı haller dışında memurların memurluğuna son verilemez.Memurların güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikâyet ve dava açma, sendika kurma, izin kullanma hakları vardır. Memurların kovuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralara karşı koruma hakları vardır.”

d1800a9f-f024-469d-b505-39995a64a707

MEMURLARA UYGULANAN YASAKLAR

Memurlara uygulanan yasaklardan bahseden Memiş şunları aktardı: “Memurlar toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve kazanç getirici diğer faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı ve gizli bilgilileri açıklama yasağına uymak zorundadır.”

“GERİ BİLDİRİM ALMAKTAN HOŞLANMIYORUZ”

Sunumunun son bölümünde kamu yönetiminde etik ilkesinden bahseden Memiş, bu konuyla ilgili yaşanan eksikliklere değinerek şöyle konuştu: “Günümüzde iş yaşamında yaşananbazı eksiklikler vardır. Meselâ güvenli davranış eksikliği var. Sert olmadan kararlı olmak, güler yüzlü ve ciddi olmak, karşımızdakini kırmadan düşüncelerimizi dile getirmek konusunda eksikliklerimiz var. Geri bildirim almadan hoşlanmıyoruz. Problem yaşanan durumların sorumlusunu dışarıda arıyoruz.”

“TOPLUMUN ÇIKARLARINI GÖZETMELİYİZ”

Kamu yönetiminde etik davranışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplum çıkarlarını kendi çıkarları önünde tutmak, kendilerini mali bakımdan başkalarına bağımlı kılacak bağlantılara girmemek, tarafsız olmak, hesap verebilir olmak, saydam, açık ve dürüst olarak bu ilişkileri yaşatmak etik davranışlardan birkaçıdır. Etikle ilgili 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği vardır. Her iki kanun da mahalli idareler ve bunların birlikleri, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu, başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.”

Editör: Muharrem Altıntaş