banner277

CHP'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için sürpriz atak !

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yaktı !

CHP'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için sürpriz atak !
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı için yeşil ışık yaktı. Yavaş, verdiği röportajda "Köşk'e aday olabilirim" dedi. İşte o röportajdan bazı bölümler;
 
Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz?
 
Şu an­da AY­M'­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP'­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da MHP'­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum.
 
İKİ ALTERNATİF VAR
 
Ol­du da mah­ke­me bek­le­nen ka­ra­rı ver­me­di, ne ya­pa­cak­sı­nız?
 
Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim...
 
CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLMALI
 
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?
 
Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­'de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı.
 
KÖŞK'E ADAY OLABİLİR
 
Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz?
 
Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım... Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­t­i'nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez...
 
Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı?
 
Hayır. Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey.
 
Adaylık için bir­çok isim te­laf­fuz edi­li­yor...
 
Evet ama Baş­ba­kan bü­tün par­ti­le­rin des­tek­le­di­ği bir isim üze­rin­de du­rul­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor. De­mek ki ken­din­den bah­set­mi­yor.
Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2014, 15:46
banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner160

banner273