banner277

Trabzon Valiliği Duyurdu;Bunları Yapanlar Yandı

Trabzon Valiliği haksız fiyat artışları ve stokçuluğun önlenmesine ilişkin emir verdi. Bir çok konunun yer aldığı emirde şu ifadeler yer aldı; İlgi : a) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesi. b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesinin (ç) fıkrası, 11’inci maddesinin (c) fıkrası ve 66’ncı maddesi. c) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesinin (1)’inci fıkrası. ç) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası. d) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrası. e) Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası. Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasaya sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. Bilindiği üzere, ülkemiz genelinde son zamanlarda bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasaya sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmektedir. İlimiz genelinde de muhtemel haksız fiyat artışları ve stokçuluk girişimlerinin önlenmesi, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerimizin haklarının korunması için gerekli olan tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. İlgi (a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesi “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; …”, İlgi (b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun; 9 uncu maddesinin (ç) fıkrası “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.” 11 inci maddesinin (c) fıkrası “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır….Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.”, 66’ncı maddesi “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”, İlgi (c) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinin (1)’inci fıkrası “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …” İlgi (ç) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası “Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.”, İlgi (d) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrası “Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.”, İlgi (e) Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası “Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.” hükümlerine amirdir. İlgide yer alan konuya ilişkin mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde ilimiz genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın muhtemel mağduriyetlerinin ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla; - İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, - Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, - Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, - Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, - Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına titizlikle riayet edilecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarımızca denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari yaptırımlar uygulanacaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesine istinaden Valiliğimce uygulanmasına karar verilen ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan tedbirlere ilişkin işbu karar kamuoyuna ilanen duyurulur.

Trabzon Valiliği Duyurdu;Bunları Yapanlar Yandı

Trabzon Valiliği Duyurdu;Bunları Yapanlar Yandı 

Trabzon Valiliği haksız fiyat artışları ve stokçuluğun önlenmesine ilişkin emir verdi.
Bir çok konunun yer aldığı  emirde şu ifadeler yer aldı;
İlgi :    a) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesi.
b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesinin (ç) fıkrası, 11’inci maddesinin (c) fıkrası ve 66’ncı maddesi.
c) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesinin (1)’inci fıkrası.
ç) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası.
d) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrası.
e) Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası.
Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasaya sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.
Bilindiği üzere, ülkemiz genelinde son zamanlarda bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasaya sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmektedir. İlimiz genelinde de muhtemel haksız fiyat artışları ve stokçuluk girişimlerinin önlenmesi, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerimizin haklarının korunması için gerekli olan tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
İlgi (a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesi “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; …”, 
İlgi (b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun; 9 uncu maddesinin (ç) fıkrası “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.” 
11 inci maddesinin (c) fıkrası “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır….Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.”, 
66’ncı maddesi “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”, 
İlgi (c) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinin (1)’inci fıkrası “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …”
İlgi (ç) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası “Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.”, 
İlgi (d) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrası “Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.”,
İlgi (e) Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası “Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.” hükümlerine amirdir.
İlgide yer alan konuya ilişkin mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde ilimiz genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın muhtemel mağduriyetlerinin ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla;
- İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, 
- Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması,
- Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, 
- Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,
- Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına titizlikle riayet edilecektir.
Başta zabıta birimleri olmak üzere ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarımızca denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari yaptırımlar uygulanacaktır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesine istinaden Valiliğimce uygulanmasına karar verilen ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan tedbirlere ilişkin işbu karar kamuoyuna ilanen duyurulur.  

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner160

banner273